Superwizja dla pracowników DPS

Pracownicy naszego Domu uczestniczą w superwizji realizowanej w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.  Jej celem jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i podniesienie skuteczności pracy, udzielenie wsparcia, sprzyjanie rozwojowi tych pracowników, a także identyfikowanie źródeł i sposobów pokonywania trudności w pracy oraz wzmacnianie umiejętności komunikowania się pracowników z mieszkańcami, współpracownikami i instytucjami oraz otoczeniem, w którym funkcjonują.

Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie www.sppw.rops.krakow.pl

W marcu 2014 r. zakończyły się dwa kolejne szkolenia dla pracowników DPS-u w Gorlicach

 

W ramach realizacji projektu „Poprawa życia mieszkańców DPS Gorlice – rozbudowa infrastruktury i szkolenia personelu”, który jest realizowany w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie pn.: „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” zakończyły się dwa kolejne szkolenia tj. "Komunikacja z osobą starszą, demencyjną" oraz "Walka ze stresem", w których wzięło udział 60 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Michalusa 14

Projekt jest współfinansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W marcu 2014 r. zakończono realizację dwóch kolejnych szkoleń tj. "Komunikacja z osobą starszą, demencyjną" oraz  "Walka ze stresem", w których wzięło udział 60 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Michalusa 14.

Od początku realizacji projektu zakończono 4 z 5 zaplanowanych szkoleń tj. „Pierwsza pomoc przedmedyczna, geriatryczna”, "Techniki relaksacyjne, psychoterapia i arteterapia dla osób z demencją", "Komunikacja z osobą starszą, demencyjną" oraz  "Walka ze stresem". W obecnej chwili trwa szkolenie „Muzykoterapia: nauka gry na keyboardzie”. W zakończonych szkoleniach wzięło udział 72 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Michalusa 14.

Szkolenie "Komunikacja z osobą starszą, demencyjną"
W szkoleniu "Komunikacja z osobą starszą, demencyjną" wzięło udział 60 pracowników DPS-u w Gorlicach, ul. Michalusa 14 w tym:
- 54 pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami,
- 2 pracowników administracji,
- 4 pracowników personelu pomocniczego.
W szkoleniu wzięło udział 57 kobiet i 3 mężczyzn.

Program szkoleń obejmował następujące zagadnienia:
- komunikacja werbalna – 1,5 h,
- komunikacja niewerbalna – 1,5 h,
- techniki porozumiewania się z osobą demencyjną, panowanie nad emocjami, dobór metody komunikowania się do celu i wymagań sytuacji – asertywność – 2 h,
- wizerunek starości – psychologiczne teorie starzenia – 2 h,
- trening umiejętności komunikacyjnych – 1 h,
- komunikacja w konflikcie, techniki rozwiązywania konfliktów – 2 h.

Szkolenie "Walka ze stresem"
W szkoleniu "Walka ze stresem" wzięło udział 60 pracowników DPS-u w Gorlicach, ul. Michalusa 14 w tym:
- 54 pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami,
- 2 pracowników administracji,
- 4 pracowników personelu pomocniczego.
W szkoleniu wzięło udział 57 kobiet i 3 mężczyzn.

Program szkoleń obejmował następujące zagadnienia:
- stres, fazy stresu – 4 h,
- typy reakcji na stres – 3 h,
- sposoby radzenia sobie ze stresem – 3 h,
- antystresowe działanie na ciało – techniki psychorelaksacyjne – 6 h,

 

DANE O PROJEKCIE

Wartość projektu:
1 872 330,71 zł,
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 872 330,71 zł,

Dofinansowanie ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy: 1 591 481,10 zł
Wkład własny: 280 849,61 zł
Okres realizacji: kwiecień 2013 r. – wrzesień 2014 r.
Beneficjent: Powiat Gorlicki
Beneficjent końcowy: Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Michalusa 14
Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Gorlicach
Instytucja Realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Więcej informacji o projekcie udzielają:

Marian Janusz - Naczelnik Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gorlicach,
ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice, tel. 018 35 48 790

Agnieszka Miarecka - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach,
ul. Michalusa 14, 38-320 Gorlice, tel. 018 353 54 08

Więcej informacji o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy można uzyskać na:

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

www.sppw.rops.krakow.pl  

Zakończono roboty dotyczące dostosowania budynku DPS w Gorlicach do wymagań ochrony p. pożarowej

W ramach realizacji projektu „Poprawa życia mieszkańców DPS Gorlice – rozbudowa infrastruktury i szkolenia personelu”, który jest realizowany w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie pn.: „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” Zarząd Powiatu w Gorlicach zawarł umowę z firmą "alfa" J. Kapecki J. Trybus spółka jawna z siedzibą przy ul. Dukielskiej 83B w Gorlicach zakończono realizację robót budowlanych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Michalusa 14 objętych zadaniem 1. Dostosowanie budynku DPS w Gorlicach ul. Michalusa do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

W grudniu 2013 r. zgodnie z harmonogramem zakończyły się roboty budowlane w budynku Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Michalusa 14 objęte zadaniem 1. Dostosowanie budynku DPS w Gorlicach ul. Michalusa do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Zakres prac polegał na wydzieleni stref pożarowych wraz z montażem drzwi o wymaganej odporności ogniowej oraz wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru. Wartość robót wyniosła 439 908,28 zł.

Zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych w DPS w Gorlicach, ul. Michalusa

W ramach realizacji projektu „Poprawa życia mieszkańców DPS Gorlice – rozbudowa infrastruktury i szkolenia personelu”, który jest realizowany w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie pn.: „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” Zarząd Powiatu w Gorlicach zawarł umowę z firmą "alfa" J. Kapecki J. Trybus spółka jawna z siedzibą przy ul. Dukielskiej 83B w Gorlicach na realizację robót budowlanych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Michalusa 14.

W dniu 12.11.2013 r. Zarząd Powiatu Gorlicki zawarł umowę nr 200/ZP/2013 z firmą "alfa" J. Kapecki J. Trybus spółka jawna z siedzibą przy ul. Dukielskiej 83B w Gorlicach na realizację robót budowlanych objętych następującymi zadaniami w ramach przedmiotowego projektu:
- dostosowanie budynku DPS w Gorlicach ul. Michalusa do wymagań ochrony przeciwpożarowej,
- termomodernizacja ścian wraz z wymianą instalacji c.o. i wymiennika ciepła oraz budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku domu pomocy społecznej w Gorlicach przy ul. Michalusa,
- adaptacja pomieszczeń w DPS.

Łączna wartość umowy wynosi 1 271 946,46 zł. Zakończenie realizacji robót budowlanych nastąpi do dnia 25.06.2014 r.

We wrześniu 2013 r. zakończyły się dwa z pięciu szkoleń dla pracowników DPS-u w Gorlicach

W ramach realizacji projektu „Poprawa życia mieszkańców DPS Gorlice – rozbudowa infrastruktury i szkolenia personelu”, który jest realizowany w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie pn.: „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” zakończyły się szkolenia "Pierwsza pomoc przedmedyczna, geriatryczna" oraz  "Techniki relaksacyjne, psychoterapia i arteterapia dla osób z demencją", w których wzięło udział 72 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Michalusa 14.

We wrześniu 2013 r. zakończono realizację dwóch z pięciu planowanych szkoleń tj. "Pierwsza pomoc przedmedyczna, geriatryczna" oraz  "Techniki relaksacyjne, psychoterapia i arteterapia dla osób z demencją". Łącznie udział w szkoleniach wzięło udział 72 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Michalusa 14.

Szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna, geriatryczna”
W szkoleniu „Pierwsza pomoc przedmedyczna, geriatryczna” wzięło udział 72 pracowników DPS-u w Gorlicach, ul. Michalusa 14 w tym:
- 58 pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami,
- 5 pracowników administracji,
- 9 pracowników personelu pomocniczego.
W szkoleniu wzięło udział 67 kobiet i 5 mężczyzn.

Program szkoleń obejmował następujące zagadnienia:
- ogólne wiadomości o budowie człowieka - 2 h,
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa - 2 h,
- krwotoki i zranienia - 3 h,
- urazy kostno-stawowe - 2 h,
- nagłe zasłabnięcia - 3 h,
- postępowanie w czasie wypadku - 4 h,
- transport poszkodowanych - 4 h.

Szkolenie "Techniki relaksacyjne, psychoterapia i arteterapia dla osób z demencją"
W szkoleniu "Techniki relaksacyjne, psychoterapia i arteterapia dla osób z demencją"wzięło udział 20 kobiet bezpośrednio pracujących z mieszkańcami DPS-u w Gorlicach, ul. Michalusa 14.

Program szkoleń obejmował następujące zagadnienia:
- podstawy psychoterapii – 6 h,
- podstawy technik relaksacyjnych – 9 h,
- formy Terapii z osobą demencyjną – 9 h.

Szkolenia pracowników DPS w Gorlicach, ul. Michalusa 14

W ramach projektu „Poprawa życia mieszkańców DPS Gorlice – rozbudowa infrastruktury i szkolenia personelu”, który jest realizowany  ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie pn.: „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” rozpoczęły się szkolenia  pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Michalusa 14.

Grupą docelową komponentu szkoleniowego są: personel merytoryczny, kadra zarządzająca, personel administracyjny i pomocniczy DPS. Wybór działań szkoleniowych jest wynikiem zapotrzebowania zgłaszanego przez pracowników DPS w trakcie spotkania z kierownictwem. Na podstawie zebranych danych określono luki kompetencyjne poszczególnych pracowników i opracowano zakres koniecznych dla pracowników szkoleń, które poprawić mają standardy pracy i opieki w tym wprowadzić nowe metody terapii zajęciowej z pensjonariuszami. Szkolenia te mają na celu pomóc pracownikom w pracy z osobami trudnymi, a jednocześnie dać narzędzia do prawidłowego funkcjonowania w obszarze niezwykle trudnym, rozumiejąc podopiecznych, ich ułomności i stany psychiczne.

Stowarzyszenie „Centrum Szkolenia Zawodowego” w Gorlicach przeszkoli 72 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach ul. Michalusa 14, dzięki czemu podniosą oni swoje kompetencje zawodowe. Szkolenia rozpoczynają się w lipcu 2013 r. i potrwają do czerwca 2014 r.

Program szkoleń obejmuje takie zagadnienia jak:

- Pierwsza pomoc przedmedyczna, geriatryczna.
- Komunikacja z osobą starszą, demencyjną.
- Walka ze stresem.
- Techniki relaksacyjne, psychoterapia i arteterapia dla osób z demencją.
- Muzykoterapia.

 Projekt jest współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.